Love og vedtægter for KERTEMINDE TRI KLUB

§1 Klubbens navn er KERTEMINDE TRI KLUB og er stiftet i 2014 med tilhørsforhold til Kerteminde kommune

 

§2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

inspiration, viden, træningsmuligheder og kammerater. Derudover vil det være en klub der har fokus på

socialt samvær, har en aktiv social profil, hvor triatlon sportens fremme er i højsædet. Dette vil blive

efterlevet ved at afholde interne stævner, træningssamlinger, åbne træninger, sociale arrangementer hvor

der ikke dyrkes sport, og events for det lokale miljø

Et andet formål vil være at afholde stævner, hvor det er en familiepræstation, og ikke en individuel

præstation der afgør resultatet.

Formålet med foreningen er samtidig at lade medlemmerne komme til orde, og lade dem udnytte den

indflydelse en fri forening giver for at skabe større sammenhold og lade det enkelte medlem kunne gøre en

forskel.

 

§3 Klubben er åben for alle der har til hensigt at deltage i triatlon stævner, eller træne de forskellige

sportsgrene som triatlon indeholder.

Klubben er åben for alle der aktivt vil deltage i fællesskabet og hjælpe til, at klubbens formål bliver

efterlevet.

Det er også muligt at lade sig optage som støtte medlem, såfremt man ikke kan eller har mulighed for at

deltage i træning og konkurrence i Kerteminde Tri Klub. Såfremt at man vil ændre sit støttemedlemskab til

aktivt, skal man kontakte kassereren.

Indmeldelsen er først gyldig når kontingent er betalt. Kontingent betales en gang om året, og dækker det

pågældende kalenderår. Opkrævning af kontingent udsendes i januar måned og skal være betalt senest 15.

februar.

Klubben fører medlemsfortegnelse og har persondata opbevaret elektronisk.

 

§4 Som medlem i Kerteminde Tri Klub deltager man med sit frivillige arbejde på forskellige niveauer og til

forskellige opgaver for at fremme det enkelte medlems muligheder i klubben. ALLE hjælper ALLE.

Derudover deltager man aktivt for at fremme sporten og klubben, i det frivillige omfang der er muligt.

 

§5 Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer. Betalt kontingent tilbagebetales ikke.

 

§6 Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Generalforsamlingen ledes af en

af forsamlingen valgt dirigent. Samtlige medlemmer har adgang til - og taleret på - generalforsamlingen.

 

§7 Alle medlemmer der ikke er i restance med kontingent har stemmeret. Stilles der forslag på

generalforsamlingen og der afstemmes, er det flertallet af de tilstedeværende der bestemmer. Såfremt at

der er stemmelighed, bortfalder forslaget.

Vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet i forsamlingen.

Beslutning om klubbens opløsning skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. 2/3 af samtlige

medlemmer skal være tilstede for at denne forsamling er beslutningsdygtig. Er dette ikke tilfældet,

indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de tilstedeværende kan opløse

klubben.

Afstemningsmåden bestemmes af dirigenten. Afstemningen skal dog foregå skriftligt på blot et af de

tilstedeværende stemmeberettigede medlemmers forlangende. Generalforsamlingens beslutninger skal

fremgå af referatet, der efterfølgende underskrives af dirigenten.

 

§8 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden den 15. marts. Indkaldelse skal ske skriftligt

med mindst 14 dages varsel. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelse. Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer.

I lige år vælges mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant for en 2 årig periode

I ulige år vælges mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant for en 2 årig periode

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8

dage før afholdelse af denne. Forslag fremsendes derefter via mail til alle medlemmer senest 3 dage før

generalforsamling afholdes, så medlemmerne kan sætte sig ind i forslagene.

 

§9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller senest en måned efter at

mindst 1/5 af klubbens medlemmer skriftligt har stillet krav herom. Indkaldelse og dagsorden tilsendes

medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen

 

§10 Klubben ledes af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsens beslutninger og

handlinger, forpligter bestyrelsen. Formanden og kassereren tegner klubben/foreningen.

Bestyrelsen består som minimum af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær samt et

bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen indtræder gruppens suppleant i bestyrelsen.

Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

 

§11 Bestyrelsesmedlemmer indkaldes til bestyrelsesmøde af formanden efter behov eller når et af

bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal og er

beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede. Dog skal formand eller næstformand som minimum

være til stede.

Ved stemmelighed er mødeholderens stemme afgørende. Formanden eller næstformanden er obligatoriske

mødeholdere. Formanden er berettiget til at handle på klubbens vegne i sager der ikke tåler udsættelse,

men skal i så fald fremføre sagen for bestyrelsen ved førstkommende møde. Bestyrelsens beslutninger skal

fremgå af et referat der godkendes på næste møde ved underskrift, og offentliggøres umiddelbart derefter

på foreningens hjemmeside.

 

§12 Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fører specificeret regnskab. Den revisorpåtegnede

resultatopgørelse og status skal være færdig inden førstkommende generalforsamling.

Revideret regnskab fremsendes til alle medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

§13 På den ordinære generalforsamling vælges en revisor. Revisoren kan til enhver tid forlange at få

adgang til regnskabsmaterialet og beholdninger.

 

§14 Klubben kan kun opløses efter den i §7 omtalte procedure. Eventuelle midler skal ved opløsningen af

klubben tilfalde foreninger eller sammenslutninger der udfører børne- og ungdomsarbejde.

 

§15 Eksklusion af et medlem kan ske ved beslutning på en generalforsamling, hvis et medlem forsætligt

modarbejder klubbens formål. Ekskluderede medlemmer kan kun genoptages efter en

generalforsamlingsbeslutning. Der træffes i hvert enkelt tilfælde bestemmelse om, hvorvidt der skal betales

kontingent for det tidsrum eksklusionen har varet. Ekskluderede eller udmeldte medlemmer har intet krav

på klubben eller dens midler.

 

§16 Hvis et medlem findes skyldig i brug af doping i forbindelse med træning eller konkurrence udelukkes

medlemmet fra klubben.

 

§17 Ved enhver form for cykling i klubregi SKAL del- køres med godkendt cykelhjelm.

 

§18 Klub tøj defineres som det udvalg af beklædningsgenstande der er påført Kerteminde Tri Klubs

klublogo. Klubben har eneret til logoet. Klublogo påføres sammen med logo af eventuelt hovedsponsor og

andre sponsorer.

Det tilstræbes at klub tøj, herunder mærke og design, opretholdes i minimum 3 år.

 

§19 Det tilstræbes at medlemmer af Kerteminde Tri Klub under konkurrence benytter klub tøj - også ved

evt. præmieoverrækkelse.

 

§20 Der kan vælges forskellige medlemskaber i Kerteminde Tri Klub, hvilket fremgår af hjemmesiden.

Vedtaget på generalforsamling den 22. marts 2018

Bestyrelse: (efter konstituering)

 

Formand

Kai Trier

_______________________

Næstformand

Karina Hansborg-Sørensen

_______________________

Kassere

Søren Kuhlmann

_________________________

Sekretær

Trine Dydensborg

________________________

Best. Medlem

Dina Rungstrøm

_________________________

Love og vedtægter for KERTEMINDE TRI KLUB 22/03-2018